Wyniki zapytań ofertowych

18.03.2016r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w wyniku weryfikacji ofert otrzymanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10.03.2016 r. dot. przeprowadzenia proinnowacyjnych usług doradczych w zakresie wdrożenia innowacji
w przedsiębiorstwie Zamawiającego, w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu wyłoniono Wykonawcę ? firmę Netrix Group Sp. z o.o.

 

Uzasadnienie: Wyłoniony Wykonawca spełnił wszystkie warunki dopuszczające udział w postępowaniu, do oferty dołączył wszystkie niezbędne załączniki oraz zaoferował najniższą cenę za wykonanie usługi.